Home >> ᐅᖃᓯᕐᓄᓐ ᐱᖁᔭᖅ

ᐅᖃᓯᕐᓄᓐ ᐱᖁᔭᖅ

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᓐ ᐅᖃᓯᕐᓄᓐ ᐱᖁᔭᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᕐᖓᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 1999, ᐱᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑯᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ. ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᓚᐅᙱᒻᒪᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᒥ. ᑕᐃᑲᓂ ᔫᓂ 4, 2008, ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᑦᒧ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑯᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᕕᔪᐊᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕝᕗᖓᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᖅᑯᓵᖅᑐᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᔫᓂ 11, 2009. ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐱᖁᔭᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ (“ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ”), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓂᐊᕐᓗᑎ ᐅᖃᐅᓰᑦ. ᐱᖁᔭᖅ ᐃᓗᓕᖃᖅᑯᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒫᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᓐᓄᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᑕᐃᒫᓪᓗᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ - ᑕᒪᓐᓇᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒪᓕᖓᓂᖓ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ.

 

ᖃᓄᖅ ᒪᓕᕝᕕᓴᐅᒻᒪᖓᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓪ ᐱᖁᔭᑦ ᖃᓄᖅ ᒪᓕᕝᕕᓴᐅᒻᒪᖓᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ
Eng  |  Inuin  | Inuk Eng  |  Inuin  | Inuk