Home >> Events >> ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ

ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ

ᐅᕙᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥᑦ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᒪᒃᑭᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ, ᑕᒪᒃᑮᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᑖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᓂᑯᓂ, ᐱᔭᐅᔪᒪᓂᐅᔪᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ.  ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑎᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓵᓂᕐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᖃᓪᓗᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑑᐱ ᑕᕐᕆᔭᕈᓐᓇᐅᑎᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᒥᑦ 11.2-ᒥᑦ ᓄᑖᖑᓂᖅᓴᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.  ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕈᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒋᒃᑭᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨᐅᔪᓂᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐅᕗᖓ 867-979-4620-ᒧᑦ.