Home >> Events >> ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ 2015

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ 2015

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ (EDAC) 47-ᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᖓᓄᑦ - ᓯᑎᐱᕆ 19-22, 2015-ᒥᑦ – ᐅᐊᐃᑦᕼᐅᐊᔅ, ᔫᑳᓐᒥᑦ
 
ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ (EDAC) 47-ᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓂᖓᓄᑦ - ᓯᑎᐱᕆ 19-22, 2015-ᒥᑦ – ᐅᐊᐃᑦᕼᐅᐊᔅ, ᔫᑳᓐᒥᑦ
 
ᐅᓂᒃᑳᕆᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᓂ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐸᕐᓇᐃᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓕᕇᖅᐳᑦ!  ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐃᑦᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᕙᓂ @E_D_A_C ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᐸᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐅᐊᐃᑦᕼᐅᐊᔅᒥᑦ #EDAC15 #BeDifferent
 
ᐃᓚᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᖅ ᒪᑐᐃᖓᓕᖅᐳᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ 2015-ᒧᑦ!
 

Event_Date: 

Saturday, September 19, 2015