Home >> About Neda >> ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ

ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓂᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ, ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ, ᐅᐊᖕᓇᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᒋᕐᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ; ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ (EDAC) ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ (CANDO); ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒥᑦ.

2014-2015 ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ:

ᔨᒻ ᒪᒃᐄᑯᓐ - ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ

ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ-ᑐᒡᓕᐊ

ᓯᐊᕋ ᒪᓐᓂᐊᐱᒃ - ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ

ᑮᑦ ᑳᓕᐊᕐ - ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᖕᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ

ᑲᑎᒪᔨ:

ᑕᐃᕕᑦ ᒍᕌᓐᑦ - ᓂᕆᖅᐸᓯᖕᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ

ᑲᑎᒪᔨ:

ᑭᓕᐊ ᑲᐃᓐᔅ - ᐅᐊᖕᓇᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ

ᑲᑎᒪᔨ:

ᓯᐊᕆ ᑲᒻᑉ-ᑭᓂᐅᕐ - ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ

ᑲᑎᒪᔨ:

ᐃᓄᖃᙱᑦᑐᖅ - ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ