Home >> Node >> Angiagiyauyuq

Angiagiyauyuq

Angiagiyauyuq

Nunavumi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Katimayin (NEDA-kun) uqariiyaqtun angiagiyaagani inuin qungiaqpaktun qaritauyamiitunik.  Talvuna, NEDA-kun katitiriyuitun inum naunaipkutainik ila atianik, hivayautanik qaritauyamiluniin turaaqtaqvianik.  Ukua hivunikhiyutikhan pilaaqtun inuk tunihikpan qaritauyakun titiqiyutini iligumiukluniin hivuniqhiyutikhan kauyutikhani makpiraani (naniyaulaqtuq Uqaqatigiyakhanik makpiraami).  Nunavumi Manikhakhiurutinik Pivalianikun Katimayin.

Tamaita inum naunaipkutain ihuaqhaqhimayun, pihimayun katitiqtailuniin NEDA-kunin hapumiyauyun Qahakniginik Hivunikhiyutikhan Hapumiyutiniklu Quyaginak Atulimagitunik Maligaqyuamin.  Una tukiqaqtuq qanuriliniqaq katitiriyutini apiriyauniaqutin agiqhimaniruvin katitiriagani naunaipkutigiyatin qauyipkagaulutiluniin ataniktutimik taimaitunik katitiriyaagani.  Qauyipkagauniaqutin huk ukua katitirutauniganik qanuqlu aturiagani ihumaqhutigiyan atuinariagani una hivuniqhiyutikhak.

NEDA-kun atukpaktun qaritauyami ihuaqutinik amiriyaagani qaritauyaliqiyutini atuqnigin naunairiagani agiktauhimagitun ayikuhiuriamikni aalaguktiklugiluniin hivuniqhiyutikhanik, ilaaluniin hurainiqata.  Una qaritauyami ihuaqun inmigun katitirivaktuq ukuniga hivuniqhiyutikhanik:

Qaritauyakun Havauhikhanik Turaqtakvik (ayikutaqagituq nahaun ilitaqhiyutauyuq qanuriniganik piqutim ilauyum Qaritauyaliqiyutinun); ublua, humugakmalu pulaqvigiyauniga; makpiknigin atautimiuyulu qungiagauyun ayikuhiuqtaulunen; qanuriniga atuqtauyum piqutimi qiniqhiayulu atuqtauyuq ila akmariagani qungiakhaq.

NEDA-kun pinahuayuitun naunaiqnahuaqhugin ukua turaaqtakviin kinauniganik inuin qungiaqtun ukuniga qungiakhanik qaritauyami, ihuiyainahurituqaqan kihiani qungiakhamik una qauyiyauniqan.  Katitiqhimayun hivuniqhiyutikhan atuqtaulaqtun ihuaqhivaaliriagani qungiakhami titiraqhimayun quyaginaklu atuqtaunigagun amiriyutinik.

NEDA-kun atuyuitun "cookies-nik". Una 'cookie' hivuniqhiyutauyuq ilipqamayauyuq titiqan uiguinik (ila ID=15361959) qaritauyaqni qungiakhami.  Qungiakhan atuqtauvaktun ikayutauyunik kinaukmagaa atuqtuq ihuaqhatiariagani qungiakhain inum.  Ukua ilipqamayauginaqtun qaritauyaqni qauyimanaitumik iliknin.

NEDA-kun qaritauyami qungialiugaan ilauyutiqaqniarunaqhiyun qungiakhanun aulapkagainik aalat kavamani havakviuyun, manikhaqhiurutiqagitun timiuyun nanminigiyauyulu manikhaqhiurutin.  Una angiaginikmik uqauhiq piyutiqagituq ukuniga qungiakhanik.  Kihiani, aturiaqaqniarunaqhiyutin angiagiyutinun pitquhiqmik talvani qungiakhami, piqaginiqan.  NEDA-kun munariyaqagitun angiagiyutinun atuqtauqataqtunik hunaqaqniginikluniin hilataaniitun qungialiugan qarutauyami.

Nanminik naunaipkutin tuniyauyun NEDA-kunun qaritauyakun aalatqiiniluniin kiuyutinin uqauhikhaqaqaluniin titiraqvikhani aturutauyun atuqnigagun munariyaunigagulu pivikhaqaqniginik Atuqnigagun Hivuniqhiyutin Munariyaunigagulu Angiagiutinun Maligaqhuami.